menu


algemene voorwaarden

.NO3 Omnicreatives te Elspeet..Artikel 1: Definities.

In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder:
“Nr3”:
de v.o.f. Studio Nummer 3/Design & More, gevestigd en kantoorhoudende te Elspeet aan de Apeldoornseweg 7.
“Opdrachtgever”:
degene die aan Nr3 een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Nr3 een overeenkomst sluit.Artikel 2: Toepasselijkheid.

2.1.
Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van/met Nr3 tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Nr3, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.


2.2.
Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of vermelding c.q. verwijzing door opdrachtgever van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Nr3 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


2.3.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nr3, voor de uitvoering waarvan door Nr3 derden dienen te worden betrokken.


2.4.
Indien Nr3 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nr3 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst en wijziging van de overeenkomst.

3.1.
Het enkele uitbrengen van een al dan niet met 'offerte' aangeduide prijsopgave, begroting, prijsindicatie of soortgelijke mededeling, verplicht Nr3 niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.


3.2.
Aanbiedingen van Nr3 zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen na verzenddatum is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door Nr3 aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.


3.3.
Nr3 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


3.4.
Wijzigingen in overeenkomsten of van de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.Artikel 4: Annulering.

4.1.
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Nr3 met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Nr3 ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Nr3 geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Nr3 reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde  produktie-capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.


4.2.
Voorzover er een overeenkomst tot vervaardiging/levering van periodieken is gesloten is annulering niet mogelijk.Artikel 5: Prijzen.

5.1.
Alle door Nr3 opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


5.2.
Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijsopgave.Artikel 6: Prijswijzigingen.

6.1.
Nr3 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn; stijging van verzendkosten; stijging van lonen; stijging van werkgeverslasten; stijging van sociale verzekeringen; invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen; een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.


6.2.
Indien de opdrachtgever een offerte of aanbieding aanvaard buiten de in art. 3.2. genoemde termijn van 30 dagen, komt er slechts een overeenkomst tot stand indien de opdrachtgever een in verband met het tijdsverloop noodzakelijke prijsverhoging accepteert.


6.3.
Indien de opdrachtgever verzoekt een overeengekomen leveringstermijn te verlengen, is Nr3 gerechtigd de overeengekomen prijs in redelijkheid aan te passen.


6.4.
Indien de opdracht betrekking heeft op het maken van  een  ontwerp, heeft de opdrachtgever in de regel een (1) keer het recht een voorgesteld ontwerp af te keuren en heeft Nr3 vervolgens de verplichting een gewijzigd ontwerp aan te bieden. Indien het gewijzigde ontwerp wederom door opdrachtgever wordt afgekeurd, heeft Nr3 niet de verplichting wederom een gewijzigd ontwerp aan te bieden. Een en ander is alleen anders indien opdrachtgever zich verplicht het conform de offerte overeengekomen bedrag te voldoen, een en ander alsdan te vermeerderen met de extra door Nr3 te maken kosten.
Door opdrachtgever afgekeurde ontwerpen blijven eigendom van Nr3.Artikel 7: Uitvoering en levering.

7.1.
Nr3 zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.


7.2.
De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar Nr3 is gevestigd, zodat Nr3 de geleverde prestatie kan  beoordelen, of elders, op een door opdrachtgever aangegeven adres. Indien de diensten door middel van elektronisch databeheer worden geleverd, worden de diensten geacht te zijn geleverd zodra zij door de ontvangende partij toegankelijk zijn (waaronder in ieder geval begrepen het moment dat het bericht de mailbox van de ontvanger heeft bereikt).


7.3.
Het door Nr3 aan opdrachtgever geleverde blijft eigendom van Nr3, totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Nr3 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Een en ander onverminderd het bepaalde in art. 14.4. van deze voorwaarden.
Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nr3 veilig te stellen.Artikel 8: uitvoeringstermijnen.

8.1.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan isdat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Nr3 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Nr3 dient daarbij een redelijke termijn te worden gegund om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


8.2.
Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten of een schadevergoeding te eisen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Nr3 uitdrukkelijk is geaccepteerd.


8.3.
Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in art. 8.2., zal Nr3 niet aansprakelijk zijn voor te late levering, wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden welke buiten de macht van Nr3 liggen een en ander zoals onder andere in art. 9 van deze voorwaarden benoemd.


8.4.
Nr3 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artt. 7:404, 407, lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


8.5.
Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn van uitvoering bepaalde, wordt de termijn van uitvoering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Nr3 ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloieende verplichting of van de opdrachtgever te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.


8.6.
Nr3 is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deeluitvoering geldt elke afzonderlijke deeluitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Nr3 gerechtigd terzake deze deeluitvoering te factureren. Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd kan Nr3 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgend deel behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van het daaraan voorafgaande deel heeft goedgekeurd.


8.7.
Nr3 is gerechtigd voordat met de uitvoering van een opdracht wordt begonnen, opdrachtgever een voorschotfactuur te zenden tot maximaal 50% van de overeengekomen prijs. Nr3 is alsdan eerst gehouden met de uitvoering van de opdracht te beginnen onmiddellijk nadat de opdrachtgever de voorschotfactuur heeft voldaan.


8.8.
Nr3 is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever (nog) niet heeft voldaan aan verplichtingen voortvloeiende uit voorgaande door Nr3 uitgevoerde en gefactureerde overeenkomsten.Artikel 9: Overmacht.

9.1.
Nr3 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die als overmacht is te kwalificeren.


9.2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en juriprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oozaken waarop Nr3 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nr3 niet in staat is haar verplichtingen na te komen.


9.3.
Nr3 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.


9.4.
Voorzover Nr3 ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, is Nr3 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.


9.5.
Onder overmacht wordt eveneens verstaan de situatie dat, al dan niet tijdelijk, een door Nr3 beheerde website, applicatie, webshop en/of het Content Management System (CMS) dat/die ten behoeve van opdrachtgever wordt/worden gehanteerd niet bereikbaar is, danwel door een externe oorzaak niet adequaat functioneert, danwel uitvalt. Daartoe geldt dat opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat  (o.a.) het CMS een gecompliceerd technisch systeem is dat regelmatig dient te worden onderhouden en als gevolg daarvan af en toe (gedurende bepaalde beperkte perioden) niet toegankelijk kan zijn. Nr3 verbindt zich om zich tot het uiterste in te spannen deze zgn. downtime tot een minimum te beperken. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de goede werking van (o.a.) het CMS en website (doordat gebruik wordt gemaakt van het internet) van tal van derden afhankelijk is (zoals daar bijv. zijn: het door Nr3 ingeschakelde hosting-bedrijf, en de hoster van de leverancier van de telecomverbinding van de opdrachtgever/gebruiker (ISP). Nr3 sluit al haar eventuele aansprakelijkheid voor downtime van het CMS en/of website als gevolg van uitval of vermindering en/of wijziging van services of systemen van dergelijke derden uit.


9.6.
Bij storingen van een website en/of het CMS zal Nr3, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de applicatie in stand te houden, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.


9.7.
Opdrachtgever is overigens gehouden de door Nr3 geleverde/beheerde systemen als genoemd onder 9.5. dagelijks te controleren op functionaliteit en, indien er een probleem wordt ontdekt, dit onmiddellijk aan Nr3  te melden waarna Nr3, daar waar het haar mogelijk is, gehouden is, tijdens kantooruren een bijdrage te leveren aan  het oplossen van het door opdrachtgever geconstateerde probleem.Artikel 10: Reclames.

10.1
Opdrachtgever is gehouden het door Nr3 geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd., Zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Nr3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Nr3 te worden gemeld.


10.2
Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van de overeenkomst.


10.3.
Indien van een gebrek later dan de in art. 10.1 genoemde termijn melding wordt gemaakt, komt de opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling toe.


10.4.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Nr3 de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, danwel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is (opdrachtgever behoort dat dan schriftelijk te melden aan Nr3), ter keuze van Nr3 vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Nr3 te retourneren en de eigendom daarover aan Nr3 te verschaffen, tenzij Nr3 anders aangeeft.


10.5.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Nr3, integraal voor rekening van opdrachtgever.Artikel 11: Opschorting.

11.1.
Nr3 is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de overeenkomst Nr3 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet na zal (kunnen) komen.


11.2.
Nr3 is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid van Nr3 niet kan worden gevergd.


11.3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nr3 op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nr3 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.


11.4.
Indien Nr3 tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.


11.5.
Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Nr3 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.


11.6.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nr3, zal Nr3 in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Nr3 extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is dan gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen tenzij Nr3 anders aangeeft.


11.7.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waarbij een van de partijen niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken,  staat het de andere partij vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloossstelling. De vorderingen van Nr3 op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


11.8.
Indien de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de daaraan verbonden kosten en de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Nr3, een vergoeding aan Nr3 te betalen van 25% van het totale bedrag van de opdracht.


Artikel 12: meerdere opdrachten voor hetzelfde project.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere buro's wenst te verstrekken, dient hij Nr3 daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander buro heeft verstrekt.Artikel 13: Juistheid van gegevens.

13.1.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nr3 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nr3 worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nr3 zijn verstrekt, heeft Nr3 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Nr3 ter beschikking heeft gesteld.


13.2.
Opdrachtgever staat er voor in dat er aan Nr3 geen gegevens ter beschikking worden gesteld waarop derden rechten (inclusief auteursrecht of rechten voortvloeiende uit intellectuele eigendom) kunnen doen (laten) gelden.


13.3.
Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart Nr3, van enige schade of aanspraak voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van produkten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.Artikel 14: Intellectueel eigendom.

14.1
Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander recht op grond van de Auteurswet of andere intellectuele wet- of regelgeving met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk)tekening, model of andere vormgevingen, berust en blijft berusten bij Nr3.


14.2.
Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in 14.1. rusten zijn gerechtigd, wanneer volledige betaling van al het aan Nr3 verschuldigde heeft plaats gevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaalt en zal Nr3 zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.


14.3.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Nr3 aan te (doen) brengen zonder voorafgaande toestemming van Nr3. Nr3 zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.


14.4.
Eventueel ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Nr3. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van samenwerking tussen Nr3 en opdrachtgever mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Nr3 ontwikkelde broncode. Een en ander is alleen anders indien opdrachtgever en Nr3 hierover een nadere overeenkomst heeft gesloten welke overeenkomst dan in ieder geval zal bevatten tegen welke vooraf door opdrachtgever aan Nr3 te betalen prijs welke zaken door Nr 3 aan opdrachtgever in eigendom zullen worden overgedragen.


14.5.
De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. Nr3 mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch (mogen) doorgeven aan derden.


14.6.
Indien de samenwerking door Nr3 of door opdrachtgever wordt stopgezet en alle door Nr3 aan opdrachtgever gezonden facturen voldaan zijn, zal Nr3 de opdrachtgever een elektronische lijst bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de (haar) database waarna Nr3 deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van andere gegevens opgeslagen op de webservers.


14.7.
Nr3 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


14.8.
Na het voltooien van een opdracht hebben noch opdrachtgever noch Nr3 jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.Artikel 15: Naamsvermelding.

15.1.
Nr3 is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q.  haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een door haar ontworpen website of anderszins.


15.2.
Indien Nr3 dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voorzover van toepassing, worden voorzien van het symbool 'c', respectievelijk 'r', onder vermelding van de naam van Nr3 en het jaar van eerste openbaarmaking.Artikel 16: Promotioneel gebruik.

Nr3 zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot dat gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming in redelijkheid niet zal worden geweigerd.Artikel 17: betaling en incassokosten.

17.1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Nr3 aangegeven bankrekening tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.


17.2.
*
Indien de zakelijke opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Nr3 is alsdan gerechtigd een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan het wettelijk rentepercentage verhoogd met 2 % boeterente, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
*
Indien de niet zakelijke opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van de factuur, dan is deze opdrachtgever in verzuim indien deze ook na schriftelijke aanmaning waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegeven, en is de opdrachtgever alsdan de in de aanmaning genoemde incassokosten (conform de Wet normering incassokosten) verschuldigd. Alsdan is tevens de wettelijke rente verschuldigd.


17.3.
Alle buitengerechtelijke kosten welke door Nr3 ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever, indien deze in verzuim is, aan Nr3, vanwege dat verzuim, een minimaal bedrag verschuldigd op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (momenteel de berekeningsmethode (staffel Voorwerk II) volgens rapport Voorwerk II). Indien Nr3 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


17.4.
Voorzover het bepaalde in art. 17.1, 17.2 en 17.3 afwijkt van hetgeen is bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (wet d.d. 1 juli 2012), prevaleren voorzover het een zakelijke opdrachtgever betreft, de algemene voorwaarden.


17.5.
Nr3 heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Nr3 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor toerekening van de betaling aanwijst. Nr3 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en de incassokosten worden voldaan.


17.6.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Nr3 verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


17.7.
Nr3 is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiele verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie. Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.Artikel 18: Afgifte materiaal.

Alle materialen en alle digitale informatie die betrekking hebben/heeft op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen/dient te worden gesteld, zullen/zal, onverminderd het bepaalde in art. 7.3. en art. 14 van deze voorwaarden, op eerste aanvraag van de opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdrager(s) komen voor rekening van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen en digitale informatie van Nr3, voorzover niet anders werd overeengekomen.Artikel 19: Aansprakelijkheid/schadebeperking.

19.1.
Indien Nr3 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


19.2.
Nr3 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nr3 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nr3 toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Nr3 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.


19.3.
Nr3 is nimmer aansprakelijk voor de uitwerking en/of uitvoering van het door Nr3 vervaardigde ontwerp, indien de opdrachgever zelf zorgdraagt voor de uitwerking en/of uitvoering van dit ontwerp.


19.4.
De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Nr3.


19.5.
Opdrachtgever vrijwaart Nr3 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Nr3 toerekenbaar is. Indien Nr3 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Nr3 zowel in- als buiten rechte bij te staan en  onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nr3, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nr3 en derden daardoor ontstaan, komen alsdan integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.Artikel 20: Elektronisch dataverkeer.

20.1.
Een e-mailbericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met de schriftelijke verklaring.


20.2.
Bij een geschil over het al dan niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile gegevens van Nr3 tot volledig bewijs strekken. Opdrachtgever kan zijn verplichtingen niet opschorten middels betwisting hiervan.


20.3.
E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder wordt verstaan het moment dat de berichten de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.


20.4.
De partij die zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Een partij die zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal indien zich bij het transport van data verminking van deze data of een vertraging van de verzending voordoet, voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn voorzover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator.Artikel 21: Geheimhouding.
Nr3 is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor haar als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.Artikel 22: Overdracht.
De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.Artikel 23: Toepasselijk recht/competentie.

23.1.
Het Nederlands recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.


23.2.
Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Nr3 en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nr3 is gevestigd.